ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

โรงเรียนหลากวัฒนธรรม นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม / ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 - 217 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- ทฤษฎีการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของโรงเรียน -- แบบเรียนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม -- นักเรียนต่างด้าวในโรงเรียนไทย -- การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9789740337805 : 220


การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
การศึกษาแบบวัฒนธรรม--ไทย
พหุวัฒนธรรมนิยม
พหุวัฒนธรรมนิยม--ไทย

370.117 / ฐ349ร 2561