อมรา สิทธิคำ

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อมรา สิทธิคำ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560 - ญ, 257 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560

บรรณานุกรมและภาคผนวก.


ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดและการคิด
กิจกรรมการเรียนการสอน