ไพบูลย์ เปียศิริ

กฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย ไพบูลย์ เปียศิริ - กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, 2560 - 391 หน้า ; 21 ซม.

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระราชบัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560) -- พระราชบัญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดพ.ศ. 2544) -- พระราชบัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 -- พระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2558)-- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 -- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2558) -- ข้อกำหนดศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2556

9786167970462 : 140


กฎหมายแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์