ภักดี รัตนมุขย์

Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย? / ภักดี รัตนมุขย์ - กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2561 - 335 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786162105395 : 275


การพัฒนาประเทศ--ไทย
นโยบายเศรษฐกิจ--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

338.9593 / ภ315ท 2561