บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism Industry Human Resource Manage / Tourism Industry Human Resource Manage บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา - นนทบุรี : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560 - 258 หน้า : แผนภูมิ ; 24 ซม.

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกอบการกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ขอบข่ายการศึกษาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การกำหนดความต้องการของงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การสรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การคัดเลือกบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การสร้างวินัยการปฏิบัติติงานบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การประเมินผลพนักงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การธำรงรักษาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การพ้นจากงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การบริหารค่าตอบแทนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

9786164297920 : 215


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
การสรรหาบุคลากร
การบริหารค่าตอบแทน
การวางแผนกำลังคน
การประเมินผลงาน
การธำรงรักษาพนักงาน
การวิเคราะห์งาน
กฎหมายแรงงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.3 / บ563ก 2560