วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม - พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 - 628 หน้า ; 26 ซม.

9786162696510 : 520


กฎหมายแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์

344.01 / ว528ค 2561