วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1 / วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 - 329 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9789740336846 : 320


คณิตศาสตร์สถิติ
คณิตศาสตร์สถิติ--การศึกษาและการสอน
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)

519.5 / ว322ค 2560