การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Education for sustainable development / Education for sustainable development บรรณาธิการ, ประภาส ปานเจี้ยง - สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2560 - 268 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786169139492 : 199


การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
นโยบายการศึกษา
การพัฒนาแบบยั่งยืน
การศึกษา--ไทย

370.593 / ก522 2560