สม สุจีรา

คิดแบบอัจฉริยะ / สม สุจีรา - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 - 14, 171 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786161822392 : 195


ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดและการคิด
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

153.42 / ส286ค 2561