สุวรรณี เครือปาน

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ = The development of tourism resources about Art, architecture, folk culture in Samutprakarn province / The development of tourism resources about Art, architecture, folk culture in Samutprakarn province สุวรรณี เครือปาน - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2557 - 111 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม


การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยว--การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว


สมุทรปราการ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สมุทรปราการ--ความเป็นอยู่และประเพณี
สมุทรปราการ--ประวัติศาสตร์