สุคนธ์ สินธพานนท์

การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 / ผู้เรียบเรียง, สุคนธ์ สินธพานนท์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558 - 260, (4) หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9786163824820 : 250 บาท


การเรียนรู้
การสอน
ครู

370.1523 / ส748ก 2558