ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

Nonviolence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ / สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ Non-violence : สันติวิธี เส้นทางสู่สันติภาพ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559 - 141 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม. - ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย . - ผลึกความรู้ : ชุดงานวิจัยฉบับเคี้ยวง่าย. .

9786163290649 : 120 บาท


การไม่ใช้ความรุนแรง--ไทย
สันติภาพ--ไทย
ความรุนแรง--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย
ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (ภาคใต้)

303.61 / ช432น 2559