ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คำถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 - ซ, 250 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559

บรรณานุกรมและภาคผนวก.


ทักษะทางการคิด
ความคิดและการคิด--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การตั้งคำถาม