สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

จริยธรรมสื่อมวลชน = Mass media ethics / Mass media ethics สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ - กรุงเทพฯ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559 - 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

9789744218933 : อภินันทนาการ (180 บาท)


สื่อมวลชนกับจริยธรรม
สื่อมวลชน--จรรยาบรรณ

174.9097 / ส248จ 2559