ไพบูลย์ แจ่มพงษ์

การจัดการขยะมูลฝอย / ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์ ชูอินทร์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 - [14], 205 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย -- องค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย -- การสำรวจและวิเคราะห์ขยะมูลฝอย -- การจัดการขยะมูลฝอย -- การบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย -- ผลกระทบจากขยะมูลฝอย -- การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย -- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

9789740335702 : 250 บาท


ขยะ--การจัดการ
ขยะ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การกำจัดขยะ
ของเสียอันตราย--การจัดการ
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

363.728 / พ978ก 2560