อริสยา เสยานนท์

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / อริสรา เสยานนท์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560 - 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการการท่องเที่ยว -- แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ -- ประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการท่องเที่ยว -- ทฤษฏีสำหรับการเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยว -- การตลาดท่องเที่ยว -- การเขียนแผนธุรกิจ -- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -- การจัดการด้านการเงิน -- การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และราคา -- พฤติกรรมของลูกค้าในตลาดท่องเที่ยว -- ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจท่องเที่ยว -- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว -- จรรยาบรรณของผู้ประกอบการท่องเที่ยว -- บรรณานุกรม

9786160828777 : 195 บาท


อุตสากรรมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว

338.4791 / อ398ก 2560