สรณา อนุสรณ์ทรางกูร

การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานการวิจัย = Vocational development to enhance community's self-reliance : a case study of the flooded communities in Muang District, Nakhonsawan province / รายงานการวิจัย การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ Vocational development to enhance community's self-reliance : a case study of the flooded communities in Muang District, Nakhonsawan province สรณา อนุสรณ์ทรางกูร, ชัยมงคล สุพรมอินทร์ และ วีรชัย คำธร - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558 - ฌ, 180 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

อภินันทนาการ


ผู้ประสบภัย--การสงเคราะห์
น้ำท่วม--ไทย--นครสวรรค์
อุทกภัย
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
การแนะแนวอาชีพ
การพัฒนาอาชีพ--ไทย--นครสวรรค์