พงษ์พันธ์ บุปเก

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history พงษ์พันธ์ บุปเก - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 - 278 หน้า ; 21 ซม.

การศึกษาวิชานิติศาสตร์และประวัติศาสตร์กฎหมายไทย -- การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยกฎหมายไทยเดิม -- การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย สมัยกฎหมายพระธรรมศาสตร์ -- การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย สมัยกฎหมายไทยสมัยใหม่

9786162696220 : 260 บาท


กฎหมาย--ประวัติ--ไทย
กระบวนการยุติธรรม--ไทย

349.593 / พ161ป 2560