แอนเดอร์สัน, เบเนดิกต์

บ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม = Withdrawal symptoms : social and cultural aspects of October 6 Coup / เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน ; แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เกษียร เตชะพีระ - กรุงเทพฯ : มติชน, 2559 - 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9789740215202 : 140 บาท


ประชาธิปไตย--ไทย
รัฐประหาร--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--กรุงรัตนโกสินทร์, 2519

320.9593 / อ945บ 2559