พิมพันธ์ เดชะคุปต์

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 - 161 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9786163822222 : 165 บาท


การเรียนรู้--กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การปฏิรูปการเรียนรู้

371.102 / พ721ก 2559