จินตวีร์ คล้ายสังข์

การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / จินตวีร์ คล้ายสังข์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 - 358 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - การบูรณาการ ICT สู่การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ . - การบูรณาการ ICT สู่การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ .

บรรณานุกรม

สื่อการสอนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต -- ทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ-- วิธีการสอนและรูปแบบระบบการเรียนการสอน -- การวิเคราะห์ปัจจัยป้อนเข้าของระบบด้วย"การวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอน" (INPUT) -- กระบวนการโดย "การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน" (PROCESS) -- เวิร์กชอบ"การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน" และ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่" -- การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน (OUTPUT)

9789740335078 : 270 บาท


ระบบการเรียนการสอน
สื่อการสอน
การสอนด้วยสื่อ

371.33 / จ477ก 2560