ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม : พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม = Towards architectural theories : public social space / Towards architectural theories : public social space สันต์ สุวัจฉราภินันท์...[และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 - 239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786163980335 : 350 บาท


สถาปัตยกรรม--แง่สังคม
สถาปัตยกรรมกับสังคม--ไทย
พื้นที่สาธารณะ

720 / ว459 2558