อภิโชค เลขะกุล

การวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบสภาพแวดล้อม = Research for environmental study and design / Research for environmental study and design อภิโชค เลขะกุล - เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 - 372 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

หัวข้อและปัญหาการวิจัย -- การทบทวนวรรณกรรม -- กระบวนทัศน์และทฤษฎีในงานวิจัย -- การออกแบบงานวิจัย -- การเลือดกลุ่มตัวอย่าง -- การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ -- การเก็บข้อมูล -- การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

9786163981653 : 550 บาท


การออกแบบ--วิจัย

001.4 / อ252ก 2560