มัลลิกา คณานุรักษ์

คติชนวิทยา / มัลลิกา คณานุรักษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550 - 304 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม

ประเภทของข้อมูลทางคติชนวิทยา -- ตัวอย่างข้อมูลทางคติชนวิทยาประเภทต่างๆ จากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางคติชนวิทยา

9789749986189 : อภินันทนาการ (190 บาท)


คติชนวิทยา
คติชนวิทยา--ไทย
นิทานพื้นเมืองไทย
การละเล่น--ไทย
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม--ไทย


ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี

398.09593 / ม377ค 2550