สนั่น ธรรมธิ

ร้อยสาร ะสรรพล้านนาคดี. เล่ม 5 / สนั่น ธรรมธิ - เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 - 98 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณนุกรม

9786163980977 : อภินันทนาการ (130 บาท)


วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
ความเชื่อ
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.095936 / ส198ร 2559