จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2556 / แก้วตา จันทรานุสรณ์ ; บรรณาธิการ, อาทิตย์ ดรุนัยธร ; ถ่ายภาพ, อาณัติ โสภาศุภวัตร, ธนกร บุญจันทร์. - ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2556 - 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2556.

9786162233159 : อภินันทนาการ


จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา 2505-


ภาษาไทย

495.91 / จ216 2556