สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 - 62 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9786162701139 : อภินันทนาการ


แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายการศึกษา--ไทย
การศึกษา--ไทย

379.593 / ส691ส 2559