อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

แบคทีเรียทางการแพทย์ / อิสยา จันทร์วิทยานุชิตและวัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับปรับปรุงแก้ไข] - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 - 500 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดรรชนี.

9789740331551 : 650 บาท


แบคทีเรีย
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
วิทยาแบคทีเรียทางการแพทย์

616.9201 / อ762บ 2556