100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม / ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, ประธานโครงการและบรรณาธิการบริหาร - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558 - 431 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

กาลานุกรม ดร.เทียม โชควัฒนา : ประวัติศาสตร์ไทย : ประวัติศาสตร์โลก -- การเมืองและเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิตและธุรกิจ -- ชีวิต : จากบันทึกความจำดร.เทียมโชควัฒนา -- ความคิด : 100 ปรัชญาคุณธรรม -- ปฏิบัติ : 60 ปี การบริหารงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา

9786164063662 : อภินันทนการ (265 บาท)


เทียม โชควัฒนา, 2459-2534


นักบริหาร--การดำเนินชีวิต
การบริหารธุรกิจ
ปรัชญา
นักบริหาร

923.8593 / ห159 2558