ภัทราพร เกษสังข์

การวิจัยปฏิบัติการ = Action research / Action research ภัทราพร เกษสังข์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 - 301 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมเเละภาคผนวก

9789740335320 : 340 บาท


วิจัยเชิงปฏิบัติการ

001.42 / ภ375ก 2559