ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความได้เปรียบเชิงนวัตกรรม = Strategic thinking: In search of innovative advantage / Strategic thinking: In search of innovative advantage ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 - 138 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

9789740335184 : 150 บาท


การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ความคิดและการคิด
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

658.4012 / พ992ก 2559