ไผทชิต เอกจริยกร.

ถาม-ตอบ เอกเทศสัญญา 1 : ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่ - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 - 280 หน้า ; 21 ซม.

9786162694882 : 200 บาท


เอกเทศสัญญา--ข้อสอบและเฉลย.--ไทย
เอกเทศสัญญา--คำถามและคำตอบ.--ไทย
สัญญา--ข้อสอบและเฉลย.--ไทย
สัญญา--คำถามและคำตอบ.--ไทย

346.02076 / ผ951ถ 2559