ภาวดี อังศุสิงห์

การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม / ภาวดี อังศุสิงห์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 - 126 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

ภาคผนวก

บรรณานุกรมและดัชนี

สวนกับภาวะสมองเสื่อม -- สวนสำหรับที่พักอาศัย -- แนวคิดและคุณลักษณะสภาพกายภาพของสวน -- การออกแบบผังบริเวณและตัวอย่าง -- การออกแบบองค์ประกอบสวน -- สวนบนระเบียง -- ตัวอย่างการออกแบบปรับปรุงสวนที่พักอาศัย

9789740335009 : 270 บาท


สวน--การจัดและตกแต่ง
ผู้สูงอายุ--บริการสังคม

712 / ภ471ก 2559