ความคลาดเคลื่อนของนักวิชาการไทยเกี่ยวกับประวัติและคำสอนของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม = The misunderstood of Thai scholars about the biography and the teaching of the prophet muhammad (peace be upon him) / The misunderstood of Thai scholars about the biography and the teaching of the prophet muhammad (peace be upon him) บรรณาธิการ, อับดุลเลาะ หนุ่มสุข. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี , 2559 - 236 หน้า ; 26 ซม.

9786169251224 : อภินันทนาการ


ศาสนาอิสลาม--คำสั่งสอน
ศาสนาอิสลาม--ประวัติ

297 / ค181 2559