คีซู อึน

ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้ / Ki-Soo Eun ; พรรณนิภา ซอง, ผู้แปล - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 - 184 หน้า ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายด้วยเศรษฐศาสตร์ -- กฎหมายทรัพย์สิน -- กฎหมายสัญญา -- กฎหมายละเมิด -- กฎหมายสิ่งแวดล้อม ค่านิยม การประเมินค่า และทัศนคติ -- ทฤษฎีเกี่ยวกับค่านิยม -- ปัจเจกนิยมกับกลุ่มนิยม -- คุณค่าทางครอบครัวของชาวเกาหลี -- ระยะห่างทางสังคมของชาวเกาหลีใต้ที่มีต่อชาวต่างชาติ

9789740334705 : 190 บาท


ค่านิยมสังคม--เกาหลี (ใต้)


เกาหลี (ใต้)--ภาวะสังคม

951.95 / ค469ค 2559