โกวิทย์ พวงงาม

การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม - พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 - 571 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9786162694653 : 520 บาท


การปกครองท้องถิ่น--ไทย
การปกครองท้องถิ่น--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
การบริหารรัฐกิจ--ส่วนท้องถิ่น

352.1409593 / ก952ก 2559