สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๔ วรรณนาพุทธสมัย / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 - (37), 553) หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 16 ธันวาคม 2558.

9786167682167 : อภินันทนาการ


พระพุทธเจ้า
พุทธประวัติ

294.309 / ส245ธ 2558