เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ / Freedom of religion, freedom to manifest religious belief by worship and practice religious principles and the discrimination against muslim women who wear the hijab อังคณา สังข์ทอง, ชุลีพร เดชขำ, รุจาภา อำไพรัตน์ ; ที่ปรึกษา, ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, จันทิมา ธนาสว่างกุล, สุรพงษ์ กองจันทึก, มาโนช นามเดช, วารุณี เจนาคม, สาโรช โชติพันธุ์, อัจฉรา ฉายากุล - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559 - 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786167213576 : อภินันทนาการ


สตรีมุสลิม--การแต่งกาย--ไทย
สตรีกับศาสนา
สตรีมุสลิม
สตรีในศาสนาอิสลาม
ฮิญาบ
ศาสนาอิสลาม

297 / ส931 2559